• slider image 57
:::

All News

enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:323
LTSCx64.7z 2021/01/18 Win10 LTSC(長期服務通道)1809 x64 +OFFICE2019 64位元 cloudop.7z 公文副本,須配合LTSCx64.7z使用
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:81
HP_x360 2021.01 HP x360專用 LTSC (沒產生金鑰) 製作日期:2021/1/15
enccyc - 5A88 | 2021-01-18 | 人氣:45
20h2.7z 2021/1/18 Win10 20H2 64位元
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:56
linuxmint.7z linuxmint-19.3-xfce-64bit 取代 EZGO 製作時間:2020/02
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:50
android64.7z 9-r2 Support Multi-touch, Audio, Wifi, Bluetooth, Sensors, Camera and Ethernet (DHCP only) 製作時間:2020/02
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:51
android.7z 2018-05-02: 請搭配2018w10LTSB_C_NTBOOT.7z androidboot.selinux=permissive
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:55
ezgo.7z Ver. 14.1 2020.08.25.
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:68
w81x86.7z win8.1 x86 32位元+ Office2013 建議搭舊版NTBOOT使用 製作時間:2020/09   C_NTBOOT.7z 製作時間:2016
enccyc - 5A88 | 2020-11-16 | 人氣:92
2018w10LTSB_C_NTBOOT TNR 遙控、OAT派送、快速還原... 製作日期:2018/9/12
enccyc - ALL News | 2016-11-03 | 人氣:23237
本區收錄之檔案係專供嘉義縣102年度國中小電腦教室設備更新採購案所購置之電腦設備管理維護之用,請依相關規定於本案採購授權範圍內使用且勿任意移作其他用途。 使用相關檔案前請先參閱[5A寶寶]系列網誌,確實明瞭各個檔案之用途並小心可能之風險,以免造成系統及資料損毀: (2014.09.09補充說明:以下文件係以3-4月份釋出之5A寶寶套件環境為基礎撰寫,部份內容可能已於後續更新版本中更動,請留意) [5A寶寶]5A寶寶登場:嘉義縣102PC更新案的多重作業系統環境初探 [5A寶寶]其實硬碟並不硬-一窺5A寶寶的系統磁碟配置 [5A寶寶]揭開寶盒的祕密-自製5A寶寶W... 觀看完整文章
RSS http://5a88.cyc.edu.tw/modules/tadnews/rss.php